شرایط عمومی استخدام

• معتقد به دین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور؛
• التزام به قانون اساسی و سایر قوانین موضوعۀ جمهوری اسلامی ایران؛
• رعایت شئونات اسلامی و حجاب در محیط کار؛
• نداشتن سابقۀ همکاری و عضویت در سایر گروه‎های غیرقانونی؛
• نداشتن اعتیاد به مواد مخدر؛
• نداشتن سوء پیشینۀ کیفری و عدم اشتهار به موارد غیراخلاقی؛
• نداشتن منع استخدامی از نظر خدمت وظیفۀ عمومی؛
• نداشتن تعهد خدمت و رابطۀ استخدامی در سایر شرکت‎ها و موسسات؛
• برخورداری از سلامت جسمانی برای انجام وظایف محوله با توجه به شغل استخدامی مورد نظر؛
• قبول تعهد خدمت در محل تعیین‎شده از طرف شرکت.

 

gear                                       software                                   Ansarbutt