شهروندان می توانند برای تهیه آب شیرین شهری از کارت های شهروندی بانک انصار استفاده نمایند.

فرآیند بدین صورت است که پس از گذاردن ظرف آب در محفظه مربوط، نسبت به انتخاب حجم آب مورد نیاز خود (۵ ، ۱۰، ۲۰ لیتر) اقدام می نمایند. به منظور پرداخت هزینه خرید آب، شهروندان کارت خود را به کارتخوان دستگاه نزدیک نموده و بدین ترتیب هزینه آب شیرین از کارت کسر می شود.