چــرا ساپا؟

• ارائه طرح های تخفیفی برای کاربران بومی
• ارائه طرح های تشویقی برای کاربران پراستفاده
• استفاده از زیرساخت بانکی و حفظ اصول امانتداری وجوه جمع آوری شده
• تضمین امنیت پول مجازی خلق شده
• سرعت در پرداخت
• سهولت در پرداخت