شهروندان می توانند با استفاده از کارت شهروندی خود نسبت به پرداخت وجوه صدقات مطابق با مبلغ صدقه تعریف شده در سیستم اقدام کنند. لازم به ذکر است می توان از این دستگاه برای سازمان ها و ارگان ها استفاده کرد. بدین ترتیب که کارمندان با کارت پرسنلی خود طی ماه نسبت به پرداخت صدقه الکترونیک اقدام می‎کنند. در پایان هر ماه مبالغ پرداختی بابت صدقه محاسبه شده و حساب حقوق آنها کسر و به حساب کمیته امداد منظور می شود.
با توجه به ورود کارت های هوشمند غیر تماسی الکترونیک و شروع اولین پروژه جامع کارت پرداخت شهروندی توسط بانک انصار در ایران و افزایش استفاده از کارت بلیط ها در کلان شهرها و شهرهای مختلف کشور که با استقبال عموم مردم و مسئولین دولتی و غیر دولتی و کارشناسان خبره این رشته مواجه گردید، ایده جدیدی در ذهن مدیریت و کارشناسان شرکت سامانه الکترونیک انصار برای طراحی و تولید صندوق صدقات الکترونیک شکل گرفت، این امر با تولید اولین دستگاه هوشمند پرداخت الکترونیک صدقات و ذکر اثرات مثبت و کارکردهای آسان این سامانه، موجب جلب نظر و رضایت مدیران محترم کمیته امداد امام خمینی(ره) گردیده و مقدمات توسعه سیستم فراهم گردید.
جمع آوری وجوه الکترونیک ناشی از پرداخت صدقات در این سامانه با بهره گیری از انواع بسترهای مخابراتی موجود کشور نظیر بر GPRS/Lan/Wi-Fi/… و با بهره گیری از یکی از روشهای موثر در رمز نگاری و تبادل داده ها صورت می گیرد. بدین ترتیب وجـوه بدون نیاز به حضور مامور جمع آوری وجوه و در کوتاهترین زمان به حسابهای بانکی کمیته امداد امام خمینی (ره) منتقل می گردد.