مسافران می توانند با استفاده از کارت شهروندی بانک انصار نسبت به پرداخت کرایه اتوبوس طبق تعرفه های تعیین شده اقدام نمایند. درصورتی که پرداخت با موفقیت انجام شود چراغ سبز و در غیر اینصورت چراغ قرمز روشن خواهد شد. درصورتی که موجودی کارت کافی نباشد چراغ سفید روشن می شود.