بنا بر تشخیص شورای عالی انفورماتیک، شرکت سامانه الکترونیک انصار در حوزۀ خدمات پشتیبانی رتبۀ نخست را کسب کرده است. این امر حاکی از جامعیت خدمات پشتیبانی و توانمندی‎ های نیروهای پشتیبان شرکت است.
به طور کلی خدمات پشتیبانی سامانه الکترونیک انصار، درقالب دو بسته طلایی و نقره ای ارائه می شوند. خدمات بستۀ طلایی شامل «ارائۀ جامع‎ترین خدمات حضوری به صورت دوره‎ای» و بستۀ نقره ای شامل «ارائۀ خدمات پشتیبانی مطلوب به محض اعلام مشتریان» است.