مزایای رقابتی واحد نرم‎افــزار:

توسعه دامنه متنوعی از روش های استفاده از کارت شهروندی در حوزه های متعدد خدمات شهری؛

توسعه، تولید و استقرار سوییچ بانکی؛

تهیۀ انبار داده به منظور تحلیل اطلاعات و تهیه گزارش های مدیریتی (داده کاوی)؛

ملاحظات امنیتی (استفاده از Sam Module و امضای دیجیتال)؛

رمزنگاری داده های حساس در زمان ذخیره سازی؛

ایجاد سیستم های پشتیبان تصمیم گیری(DSS)؛

توسعه روش های شارژ شتابی و اینترنتی بعنوان جدیدترین متدهای افزایش اعتبار کارت های شهروندی؛

توسعه و اجرای نرم افزار شخصی سازی پیشخوان بانکی انصار؛

ایجاد امکان استفاده از کارت های بانکی جهت پرداخت های خرد شهری.