فعالیت های واحد نصب و راه اندازی شرکت سامانه الکترونیک انصار عبارتند از:

تهیه دستور العمل نصب و راه اندازی و ایجاد نظارت برای کارفرما

استفاده از نیروهای متخصص و کارآزموده در حوزه نصب

توجه به استانداردهای سیم کشی و آشنایی با سیستم های برقی انواع خودروها به منظور جلوگیری از وارد آمدن آسیب های احتمالی

ایجاد پوشش بیمه مسئولیت برای عوامل نصب در حین اجرای پروژه

استفاده از تجهیزات و مواد اولیه مرغوب برای اجرای پروژه

تهیه برنامه زمانبندی انعطاف پذیر برای پروژه های نصب و راه اندازی

ورود به حوزه های لوکس جهت نصب تجهیزات AVL