منابع انسانی عمده­ترین دارایی ارزشمند قلمداد می­شوند و باید کارکنان را کلید طلایی بهبود کیفیت و بهره­وری کلیه فرآیندهای سازمانی دانست. سازمان­­های پیشرو با تلاش برای جذب، آموزش، نگهداری و به­کارگیری نیروهای زبده، مزیت رقابتی امروز و فردای خود را تضمین می­کنند. صاحب­نظران از سه فرآیند مدیریت منابع انسانی یعنی جذب، بهسازی(آموزش) و نگهداری نیروی انسانی، فرآیند نگهداری را مهم­تر دانسته­اند. حفظ و نگهداری، فرآیندی است که سازمان (مدیریت) با استفاده از عواملی چون، مسیر ترقی شغلی روشن و واضح، ارزشیابی عملکرد اثربخش، نظام پرداخت اثر بخش و … سعی می­نماید تمایل به تداوم خدمت کارکنان در سازمان را افزایش دهد. در صورتی که سازمان در فرآیندهای جذب و بهسازی نیروی کار موفق شود ولی در نگهداری آن کوتاهی نماید و بنابه دلایلی، زمینه های افت نیروی انسانی موجود در سازمان را فراهم نماید، در نیل به اهداف خود دچار شکست خواهد شد.

در این راستا و با توجه به این نکته که فرآیند کسب و کار در شرکت سامانه الکترونیک انصار مبتنی بر نیروی انسانی است و این موضوع، اهمیت منابع انسانی را بیش از دیگر سازمان­ها نشان می­دهد، مدیران شرکت بر این باورند که از طریق جذب، آموزش، نگهداری، توانمندسازی و توسعه نیروی­انسانی کارآمد می­توانند با کارایی و اثربخشی لازم به برنامه­های استراتژیک خود دست یابند