«دستیابی به جایگاه رقابتی شایسته در میان سه شرکت برتر ارائه‎دهندۀ

خدمات شهروند الکترونیک

در کشور با تمرکز ویژه در حوزۀ خدمات پرداخت خـرد»

شرکت سامانه الکترونیک انصار در چارچوب چشم‎انداز خود اهداف زیر را دنبال می‌کند:
• توسعۀ فرهنگ استفاده از کارت شهروندی در کشور؛
• دستیابی به فناوری‎های برتر پرداخت خرد در حوزۀ کارت‎های هوشمند و موبایل (NFC)؛
• توسعۀ محصولات الکترونیک و دستیابی به سبد محصولات ویژه به منظور پوشش خدمات بانکی؛
• توسعۀ کاربرد کارت‌های هوشمند تماسی و غیرتماسی در خدمات شهری با تمرکز بر ایجاد سرعت و دقت بیشتر برای شهروندان و مشتریان عمدۀ محصولات شرکت؛
• ایجاد بسترهای لازم برای توسعۀ نیروی انسانی و ایجاد شرایط کاری پایدار و مطلوب برای کارکنان.