با پیشرفت تکنولوژی، استفاده از فناوری RFID گسترش یافت و هر روز شاهد استفاده از آن در حوزه های گوناگون صنایع و کسب و کارها بوده ایم. گروه کارشناساناین شرکت نیز همزمان با شرکت‎های معتبر جهانی، فاز مطالعاتی استفاده از این فناوری و طرح های مبتنی بر آن را پشت سر و تجارب اجرایی موفقیدر کارنامۀ خود به جای گذاشته اند.